Algemene Voorwaarden

Versie 3.2 – januari 2020

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de afnemer en Daylinq gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Indien de afnemer dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Daylinq een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Daylinq eerst nadat deze schriftelijk door Daylinq zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de afnemer eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Daylinq wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Daylinq, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Daylinq zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de afnemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de afnemer bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Daylinq de afnemer op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De afnemer is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Daylinq mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door Daylinq opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De afnemer dient Daylinq in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de afnemer voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Daylinq.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Daylinq, al dan niet in naam van de afnemer, opdrachten of aan-wijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de afnemer op verzoek van Daylinq zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Daylinq te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de afnemer verstrekt. Op verzoek van de afnemer kan Daylinq, voor rekening en risico van de afnemer, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien Daylinq op verzoek van de afnemer een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Daylinq namens de afnemer offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Daylinq volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de afnemer, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de afnemer.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Daylinq. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Daylinq daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de afnemer.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Daylinq te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Daylinq tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische, content) bestanden, eigendom van Daylinq, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de afnemer noch Daylinq jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Daylinq, verkrijgt hij een niet-overdraagbaar exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Daylinq bekend te zijn gemaakt.

5.2 De afnemer is zonder de schriftelijke toestemming van Daylinq niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Daylinq recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Daylinq een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de afnemer niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de afnemer verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de afnemer zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de afnemer in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 Daylinq heeft met inachtneming van de belangen van de afnemer, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Daylinq voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Daylinq op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten (meerwerk) vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Daylinq worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Daylinq. Daylinq is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.3 Indien Daylinq door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door Daylinq gehanteerde honorariumtarieven.

6.4 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de afnemer, heeft Daylinq na een opgave van de afnemer het recht de administratie van de afnemer door een door Daylinq te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of EUR 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de afnemer, komen de kosten van deze controle voor rekening van de afnemer.

7 Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Daylinq nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de afnemer in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Naast de wettelijke rente is afnemer de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Daylinq om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

7.2 In geval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is Daylinq gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Daylinq om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de afnemer te vorderen.

7.3 Daylinq heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaam

heden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4 De afnemer verricht de aan Daylinq verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Daylinq heeft verstrekt. Afnemer is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de afnemer een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door Daylinq wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de afnemer, dient de afnemer, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de afnemer op grond waarvan van Daylinq redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Daylinq op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de afnemer bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel Daylinq als de afnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de andere partij. Ingeval van faillissement van de afnemer heeft Daylinq het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Daylinq zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de afnemer bewijst dat Daylinq ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Daylinq vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van Daylinq bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Daylinq garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De afnemer vrijwaart Daylinq of door Daylinq bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De afnemer vrijwaart Daylinq voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Daylinq is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de afnemer ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de afnemer, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de afnemer ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de afnemer, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de afnemer het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Daylinq is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Daylinq aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Daylinq voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Daylinq of de bedrijfsleiding van Daylinq -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Daylinq voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de afnemer gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, zulks in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Daylinq uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De afnemer is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de afnemer dit nalaat, kan Daylinq niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11 Overige bepalingen

11.1 Het is de afnemer niet toegestaan enig recht uit een met Daylinq gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen Daylinq en afnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Daylinq en de afnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Daylinq is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Daylinq.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad onder nummer 21278601.